BURSA’NIN ÇANAKKALE’DEKİ VEFA PROJESİ


Aziz ELBAS

Çanakkale savaşları, kahramanlarının tamamı gerçek olan ve bir milletin ulusal direniş destanın yazıldığı gerçek hikayesidir.

Bu gerçek hikaye 3 Kasım 1914 günü düşmanın denizden saldırılarıyla başlar, 18 Mart 1915 günü  birinci perdesi kapanır.
İkinci perde ise Gelibolu’da her bir karış şe- hit kanlarıyla sulanana değin devam eder, 24 Nisanda  kapanır.

Burada adları kahramanlıklarla anılan dillere destan birçok taburdan ve isimlerden söz edilir, adlarına dizeler yazılır, piyesler ve filmler  çekilir. Fakat bir de kendileri
ölümsüz, isimleri ise nerdeyse hiç anılma- yan kahramanlar vardır. Bunlar belki de savaşın kaderini  değiştiren hamlelerin en uç noktasında olmuş, kahramanca savaşarak şehadet şerbetini içerek
Gelibolu’da Kireçtepe’nin koynunda yatan yiğitlerdir.

İşte bu yiğit Anadolu evlatlarından oluşan bir birliğin adı Bursa Seyyar Jandarma Taburu- dur.
Bursa Seyyar Jandarma Taburu seferberliğin ilanı üzerine kurulur. Bursa Sabit Jandarma Alayı
eratının üçte ikisi seyyar jandarmaya alınır. Geri kalanı ise Bursa Merkez, İnegöl, Karacabey,
Kirmasti (Mustafakemalpaşa) askerlik şubelerindeki askerlik çağındaki gençlerden tamamlanır.
Tabur dört bölükte toplam 976 erden mey- dana getirilmiştir. Tabur komutanlığını ise Yüzbaşı Hasan
Tahsin Bey yapmaktadır.
Bursa ve Gelibolu Seyyar Jandarma Taburları birleştirilerek Bursa Seyyar Jandarma Alayı
oluşturulur. 1914 yılı Ağustos ayına gelindi- ğinde Alay Karargahları tekrar lağvedilir.
Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasında oluşturulan tabur Gelibolu’ya gidip 3. Kolor- du emrine girer.
Temmuz 1914’de verilen ilk görevi ise Maydos’da Koyun Limanı-Ağıldere sınırları içindeki bölgeyi
gözetleme görevidir.
Daha sonra ise Koyun Limanı’ndan Büyük Masırlık’a kadar olan bölgenin sorumluluğu kendilerine
verilir.
1 Nisan 1915’e gelindiğinde ise Koyun Limanı’ndan Büyük Arıburnu’na kadar olan bölgenin
gözetlenmesi ve korunması şeklin- de görev alanları genişletilir.
Conkbayırı ve Kocaçimen tepelerindeki
savunmayı aşamayan düşman kuvvetleri
Suğla plajından çıkartma yaparak Kireçtepe doğrultusunda harekete geçince, Anafarta- lar Grubu
Komutanı Miralay (Albay) Mus- tafa Kemal tarafından Gelibolu Jandarma Taburu, 31 Alayın iki
taburuyla oluşturulan özel görev birliğiyle Bursa Merkez (Seyyar) Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı
Tahsin Bey komutasında Kireçtepe ile İsmailoglu Tepesi arasındaki bölgeyi savunmak amacıy- la
görevlendirilir.
O cepheden bu cepheye koşan her sıkışılan bölgeye takviye olarak ön saflarda yer alan tabur,
girdiği muharebelerde verdiği zai- yatlardan ötürü bölük seviyesine düşer. Bu nedenle bir ara
ikinci hatta çekilerek Domuz- dere –Kerevizdere kıyı hattında gözetleme görevini yerine getirir
Gelibolu’da nerdeyse basmadık yer bırakma- yan Bursa Seyyar Jandarma Taburu verilen görevleri
layıkıyla yerine getirerek bir anlam- da savaşın gidişatını değiştiren savaş hamle- lerinin hep
önemli bir unsuru olmuştur.
Gösterdikleri kahramanlıklardan oldukça etkilenen Miralay Mustafa Kemal birliği burada ziyaret
eder. Şehitlik anıtının önünde hepimizin gözlerine aşina olan o fotoğraf hatıra olarak kalır.
Türlü yokluk ve imkansızlıklarla verilen her görevi layıkıyla yerine getirip personelinin tamamını
şehit verme pahasına görevini ta- mamlayan Bursa Jandarma Taburu hakkında birkaç cümle ve birkaç satırdan başka bilgive yazı bulma imkanı yoktur.

Ulaşılması oldukça zor bir arazi kesiminde Kireçtepe sırtlarında kapanca Tepesinde yer alan
şehitliğe Anafartalar ve Tuz gölü tara- fından bağlanan toprak bir yol ile ulaşılmak- tadır.
Bizzat cephede sağ kalan gaziler tarafın- dan orada şehit düşen arkadaşları anısına, civarda
bulunan top mermilerinin üst üste konulmasıyla oluşturulan anıt, Çanakkale’de ki ilk şehitlik anıtı
olma özelliğini taşır.
Şehitliğin hemen yanındaki kitabede de “6/8 Ağustos 1915’te Gelibolu ve Bursa Jan-
darma Taburları’nın kahramanca çarpışan
3 bölüğü, iki tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurup
Anafartalar Grubu’nun kuzey yanı- nı korumuştur.” yazmaktadır.
Ulaşılması hayli güç bir arazi kesiminde bulu- nan bu anıt 1992 yılında özgün hali gözetil- meden
restore edilerek törenle açılmıştır.
Bursalılar dedelerinin bu şanlı mücadeleleri- nin simgesi şehitlik anıtını özgün halini koru- yarak
restorasyon ve yeniden düzenlenmesi konusunda hummalı bir çalışma içerisine girmişlerdir. Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Garnizon Komutanlığıyla ele ele vere- rek başlattığı çalışmalar
Çanakkale Savaşla-
rı’nın 100. yılı olmasından ötürü ise ayrı bir
önem kazanmıştır.

Çalışmalar çerçevesinde yalnızca şehitlik alanı değil şehitliğe giden yol da elden geçiri- lerek
ulaşılabilirliği kolaylaştırılmıştır.
Bundan sonra, yalnızca Bursa’dan Çanak- kale’ye ziyaret için giden torunlarının değil, bölgeye
gelen tüm ziyaretçilerin uğrayıp Fatihalarını yollayabilecekleri bir ortam ve ulaşım imkanlarına
kavuşturulmuştur.
Ruhları Şad Olsun…
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir